ارتباط بین درجه آسیاب٬ میزان عصاره‌گیری و میزان انحلال پذیری