سفارشات ثبت شده تا ساعت ۱۵ در هر روز کاری ، در برنامه ارسال روز کاری آینده قرار خواهد گرفت.
فرآیند ارسال سفارشات ممکن است تا ۴۸ ساعت به طول بیانجامد.

تماس در واتساپ