۱۴۰۲

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه

مهر

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه

آبان

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه

آذر

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه

دی

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه
 • کارگاه اصول ارائه‌ی قهوه تخصصی
  1,000,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • دوره مهارت‌های باریستا سطح ۲- اسپرسو
  7,500,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • دوره مهارت‌های باریستا سطح ۲- اسپرسو
  7,500,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • دوره مهارت‌های باریستا سطح ۲- اسپرسو
  7,500,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • کارگاه آشنایی با قهوه
  500,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • دوره مهارت برشته‌کاری سطح ۱
  12,000,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • دوره مهارت برشته‌کاری سطح ۱
  12,000,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • دوره مهارت برشته‌کاری سطح ۱
  12,000,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • دوره مهارت برشته‌کاری سطح ۱
  12,000,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • دوره مهارت برشته‌کاری سطح ۱
  12,000,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • دوره مهارت برشته‌کاری سطح ۱
  12,000,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • کارگاه دم‌آوری مانند یک قهرمان
  5,000,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • کارگاه دم‌آوری مانند یک قهرمان
  5,000,000 تومان
  ثبت نام کنید
 • کارگاه معیارهای انتخاب قهوه
  1,500,000 تومان
  ثبت نام کنید

بهمن

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه

اسفند

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه