رویداد یکم؛ خاستگاه
رویداد یکم؛ خاستگاه

شیراز
۱۵ و ۱۶ اردیبهشت
کافه رلر

ظرفیت تکمیل

مشاهده
رویداد یکم؛ خاستگاه
رویداد یکم؛ خاستگاه

تهران
۱۹ و  ۱۸ اردیبهشت
وی کافه

ظرفیت تکمیل

مشاهده
رویداد یکم؛ خاستگاه
رویداد یکم؛ خاستگاه

مشهد
۲۵ اردیبهشت
پرشین کاپ

ظرفیت تکمیل

مشاهده