عصاره‌گیری (فشار ۹ بار الزامی است؟)

منبع:
– اسکات رائو (مارچ 2017)، علت چیست: دانه‌ی سبز، برشته‌کاری یا عصاره‌گیری.
-وب‌سایت کامپوند کافی، (سال ۲۰۱۸) عصاره گیری با ۹ بار فشار