اهمیت شکستن کبره‌ی تشکیل شده برروی مایع بینابینی در دم‌افزار فرنچ پرس