کافه گرن

کافه گرن

نشانی: شیراز ، بلوار چمران ، نیایش، نبش کوچه ۶ ، ساختمان هومهر