کافه کُر

کافه کُر

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، باغ کتاب ،بلوار کتابخانه ملی، پردیس تئاتر و موسیقی