شماره کارت:
6219861073619586

شماره شبا:
IR550560087380003544803001

شماره حساب:
873-800-3544803-1

بانک سامان
علیرضا هندی قماشی

[novin_payment_receipt]