پیشنهاد ژاوزمان گذشته از برشته‌کاریویژگی طعمی
۰-۳ روزشدت بالا در رایحه‌های گلی و میوه‌ای
*۴-۷ روزاوج رایحه و طعم‌یادها
*۸-۱۴ روزشدت بالا در طعم‌یادهای فانتزی٬ میوه‌ای و شیرینی
۱۵-۳۰ روزتعادل طعمی و امکان تبدیل شدن طعم‌های میوه‌ای به میوه‌های خشک
بیش از ۳۰ روزافت شدت در رایحه و امکان تبدیل شدن خصوصیات گلی به گیاهی
سری X
پیشنهاد ژاوزمان گذشته از برشته‌کاریویژگی طعمی
۰-۳ روزشدت بالا در رایحه
۴-۱۰ روزتوسعه‌ی طعم‌یادها
*۱۱-۲۰ روزشدت بالا در شیرینی و اسیدیتی شفاف
*۲۱-۳۰ روزتعادل طعمی و امکان تبدیل شدن طعم‌های میوه‌ای به میوه‌های خشک
بیش از ۳۰ روزافت شدت در رایحه و طعم‌یادها
سری A
پیشنهاد ژاوزمان گذشته از برشته‌کاریویژگی طعمی
۰-۳ روزشدت بالا در رایحه
۴-۱۰ روزپیچیدگی طعمی
*۱۱-۲۰ روزتوسعه‌ی طعم‌یادها و اسیدیتی شفاف
*۲۱-۳۰ روزتعادل طعمی
بیش از ۳۰ روزافت شدت در رایحه و طعم‌یادها
سری V