کافه ایمورا

کافه ایمورا

نشانی: تهران، فرشته، خیابان آقابزرگی، پلاک ۲۱